Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HURTOWNI INTERNETOWEJ AMBER-RING

W HURTOWNI INTERNETOWEJ AMBER-RING DOKONYWAĆ ZAMÓWIEŃ MOGĄ JEDYNIE KLIENCI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I MAJĄCY HASŁO DOSTĘPU. W ZWIĄZKU Z TYM PONIŻSZY REGULAMIN STOSUJE SIĘ TYLKO DLA TAKICH KLIENTÓW (NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI).

KLIENTÓW, KTÓRZY CHCĄ ZAKUPIĆ BIŻUTERIĘ DETALICZNIE (NA WŁASNE POTRZEBY) ZAPRASZAMY NA STRONĘ SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.amber-ring.pl

 1. [REGULAMIN i PRZEPISY] Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej AMBER-RING (zwanej dalej „Hurtownią”)  znajdującej się na stronie internetowej amber-ring.pl (zwanej dalej „Serwis”) przez klientów prowadzących działalność gospodarczą i kupującą oferowane przez Hurtownię produkty nie występując w charakterze konsumentów (nie obowiązują zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zmianami) i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zmianami). Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klientom na stronie amber-ring.pl.
 2. [ADMINISTRATOR i SERWIS] Serwis jest prowadzony przez AMBER-RING Stanisław Całka z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Zosi 18, posiadająca numer NIP: 826-114-19-27 i numer REGON:710510065, e-mail: calka@amber-ring.pl, nr tel.: +48 22 788 23 13. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Wszelkich informacji na temat Serwisu oraz załatwiania spraw związanych z Serwisem można uzyskać: telefon +48 22 788 23 13 oraz e-mail: calka@amber-ring.pl. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.
 3. [TOWARY] Właściwości towarów opisane są w Informacji o produkcie, która jest dostępna na stronie internetowej Serwisu oraz opisie danego produktu. Prosimy Klientów, aby zwracali uwagę na specyficzne właściwości wyrobów jubilerskich: ich niepowtarzalność (każdy produkt minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy) oraz niewielkie rozmiary. Wizerunki wyrobów prezentowane w Serwisie mają charakter informacyjny, na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora. Ceny niektórych produktów (również ze względu na niepowtarzalność właściwości wyrobów, ich wagę i rozmiar) mogą ulec zmianie o czym informujemy Klienta po dokonaniu zamówienia. Firma AMBER-RING Stanisław Całka zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w Hurtowni. Firma AMBER-RING Stanisław Całka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie Hurtowni
 1. [CENY, KOSZTY i PŁATNOŚCI] Ceny towarów w hurtowni nie są ogólnodostępne – są zabezpieczone hasłem. Aby starać się o poznanie hasła należy skontaktować się mailowo z Hurtownią (calka@amber-ring.pl). Ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT, kosztów przesyłki ani ewentualnych opłat celnych. Klient umawia się z Hurtownią indywidualnie na sposób i koszt płatności, a także sposób i koszt transportu. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 2. [SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ] Dla złożenia zamówienia w Serwisie należy wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia i przesłać formularz za pomocą Serwisu do Hurtowni. Hurtownia poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone.
 3. [ZMIANA ZAMÓWIENIA] Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną – calka@amber-ring.pl – lub przy użyciu telefonu na numer sklepu AMBER-RING (+48 22 788 23 13) do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez sklep AMBER-RING zgodnie z pkt 8.
 4. [REALIZACJA ZAMÓWIEŃ] Hurtownia rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, przystępując do jego produkcji. Hurtownia zrealizuje zamówienie w terminie 1-14 dni, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Czas realizacji zamówienia zależy od ilości zamówionych rzeczy oraz od dostępności poszczególnych materiałów w pracowni. Zaznaczamy, że wszystkie produkty sprzedawane w Hurtowni, pochodzą od jednego producenta, który jest jednocześnie właścicielem internetowej Hurtowni AMBER-RING, tj. AMBER-RING Stanisław Całka. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych lub zgodnie z sugestią klienta.
 5. [DOSTAWA] Dostawy towarów zamówione w Hurtowni dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić, czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia innego niż opisany powyżej opakowania przesyłki, jego uszkodzeń lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się z Hurtownią.
 6. [REKLAMACJE] Hurtownia AMBER-RING realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad. Klient ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego, czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji, należy do Klienta. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy Hurtowni. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (faktura VAT) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Hurtownię. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. [DANE OSOBOWE] Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest AMBER-RING Stanisław Całka z siedzibą w Otwocku (05-400), Zosi 18. Hurtownia informuje, że podane przez Klienta dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z zapisami zawartymi w Polityce Prywatności (amber-ring.pl/polityka-prywatnosci). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów reklamowych. Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności (amber-ring.pl/polityka-prywatnosci) i został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawienia, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w Polityce Prywatności (amber-ring.pl/polityka-prywatnosci).
  Klient, na etapie wysłania zamówienia poprzez Serwis udziela zgody firmie AMBER-RING Stanisław Całka zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu otrzymywania od Hurtowni zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.)
 8. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej dostępnej pod adresem amber-ring.pl/regulamin Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami). W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.